กลับสู่หน้าหลัก

การให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด

1.  การสะสมเงิน

  1. สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกสะสมเงินในลักษณะของหุ้นสหกรณ์ฯ ออกหุ้นโดยไม่จำกัดจำนวนมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  2. สมาชิกแต่ละคนสะสมเงินในสหกรณ์ฯ ตามกำลังความสามารถสม่ำเสมอ
  3. เงินที่สมาชิกนำมาสะสมควรจะเพิ่มขึ้นทุกปี
  4. การสะสมจะกำหนดเป็นรายเดือน ตามความสามารถของสมาชิก
  5. สมาชิกหนึ่งคนจะมีหุ้นเกินหนึ่งในห้าของทุนเรือนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ฯ ไม่ได้
  6. การนำเงินมาสะสมกับสหกรณ์ฯ ควรจะมาด้วยตนเองและนำสมุดประจำตัวสมาชิกมาทุกครั้ง
  7. การสะสมเงินแต่ละครั้งของสมาชิก จะได้รับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน
  8. เงินสะสมนี้เป็นเงินสะสมค่าหุ้นที่สมาชิกจะถอนคืนได้ก็ต่อเมื่อลาออก
  9. สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้
  10. ทุกสิ้นปี สมาชิกจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลมากน้อยแล้วแต่กำไร และการจัดสรรกำไรในแต่ละปี

ความมั่นคงต่อเงินสะสมของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  • มีกฎหมายควบคุม มีผู้สอบบัญชีจากกรมตรวจบัญชีมาตรวจสอบบัญชีให้ทุกปีและยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ คอยดูแลให้คำแนะนำ
  • มีข้อบังคับสหกรณ์ฯ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สมาชิกเป็นผู้กำหนดไว้ให้ผู้ดำเนินงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
  • ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้ามาบริหารงานในสหกรณ์ฯ  
  • ที่ประชุมใหญ่ต้องเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้คอยดูแลสอดส่องการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการ คอยตรวจสอบบัญชีตลอดจนการเงินของสหกรณ์ฯ ด้วย
  • เงินสดส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ  ได้กระจายไปอยู่ในมือของสมาชิก
   ในฐานะผู้กู้ หากยังเหลืออีก ก็อยู่ในการดูแลของเหรัญญิกที่กำหนดไว้ในระเบียบนอกนั้นฝากไว้ที่ธนาคารทั้งสิ้น
  • ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและช่วยเหลือแนะนำอย่างใกล้ชิด
  • มีการจัดสวัสดิการคุ้มครองเงินกู้ เงินสะสม หากสมาชิกคนใดเสียชีวิต ช.ส.ค. จะเป็นผู้ชำระหนี้แทนให้ และยังมีเงินสมทบ เงินสะสมให้แก่ทายาทสมาชิกผู้นั้นอีกด้วย
กลับสู่หน้าหลัก