กลับสู่หน้าหลัก

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

 

1.  สวัสดิการเงินกู้ (สก.1)

วัตถุประสงค์

  1. ช่วยป้องกันปัญหาหนี้สูญในสหกรณ์ฯ
  2. เสริมสร้างเสถียรภาพด้านการเงินของสหกรณ์ฯ
  3. สร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัวของสมาชิกผู้ยืมเงินของสหกรณ์ฯ

ประโยชน์ที่ได้รับ
         ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต หรือเป็นผู้ทุพลภาพซึ่งไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิง ขณะที่มีหนี้สินค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ฯ   หนี้สินนั้นจะได้รับการชดใช้โดย ช.ส.ค. ซึ่งปัจจุบันสวัสดิการเงินกู้จะชำระหนี้ให้กับสมาชิกรายละสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท (จำนวนเงินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

สวัสดิการเงินกู้ให้ความคุ้มครอง 2 กรณี คือ 

      1.  สมาชิกเสียชีวิต
-  ให้ความคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิกตลอดชีวิต  โดย
    *  ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่สมาชิกมีอายุ 75 ปีบริบูรณ์
    *  สมาชิกรับเงินกู้ในขณะเจ็บป่วยโดยโรคทั่วไป  จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อรับเงินกู้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    *  สมาชิกรับเงินกู้ในขณะเจ็บป่วยโดยโรคร้ายแรง  จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อรับเงินกู้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี
        (โรคร้ายแรง ได้แก่  มะเร็ง,  เอดส์  และวัณโรค (ที่เกี่ยวเนื่องมากจากโรคเอดส์))

-  หนี้เงินกู้ของสมาชิกที่เกิดขึ้นหลังจากอายุ 75 ปีบริบูรณ์ จะไม่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง และไม่ต้องนำมาคำนวณค่าบริการ

            2.  สมาชิกไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงถาวร
           หมายถึง  การที่สมาชิกไม่สามารถทำการงานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับจ้างค่าตอบแทนหรือผลกำไรได้เลย  ไม่ว่าจะเป็นงานที่รับจ้างหรือการงานของตนเอง พร้อมทั้งหลักฐานพิสูจน์การไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงถาวรจากแพทย์ (ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย)  ที่ทำการรักษา และกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงถาวรด้วย คือ วิกลจริต  ไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  เป็นอัมพาตที่อวัยวะส่วนใหญ่ของร่างกาย จนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย  และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไปสูญเสียอวัยวะ คือ

  1. ตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
  2. เสียมือหรือเท้ารวม 2 แห่ง  โดยการตัดออกที่เหนือข้อมือหรือข้อเท้า

ตารางผลประโยชน์สวัสดิการเงินกู้


อายุสมาชิก (ณ  วันที่เสียชีวิต, ไร้ความสามารถ)

วงเงินคุ้มครอง (ร้อยละ)

1.  ขณะรับเงินกู้ไม่เจ็บป่วย

 

อายุไม่เกิน  69  ปีบริบูรณ์

100

อายุ 69 ปี    -  75 ปีบริบูรณ์

20

อายุ 75 ปีขึ้นไป (ตลอดชีวิต)

10

2.  ขณะรับเงินกู้เจ็บป่วย

 

อายุไม่เกิน  69  ปีบริบูรณ์

50

อายุ 70 ปี    -  75 ปีบริบูรณ์

10

อายุ 75 ปีขึ้นไป (ตลอดชีวิต)

5

กลับสู่หน้าหลัก