กลับสู่หน้าหลัก

คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์เครดิตยูเีนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด

คณะกรรมการ

อำนวยการ

 

 

อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี

ประธาน

ผศ.สายฝน บุญฉัตรกุล

รองประธาน

นางสาวอัจฉราภรณ์ ตาบุญ

เลขานุการ

 

นางสาวสุภาณี พิศวง

เหรัญญิก

อ. สุรภา เดชะ

กรรมการดำเนินการ

 

 

คณะกรรมการเงินกู้

 

นางสันทนา บัวมงคล

ประธานเงินกู้

นางสุธิดา สิริกันทา

เลขานุการเงินกู้

ผศ.จิรนันท์ กริฟฟิทส

กรรมการเงินกู้

คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

ผศ. ธาริกา ธรรมวิจิตร

ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวนีลุบล ชมภูธิราช

เลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางงสาวพิมลมาศ ไตรเดช

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

นางสุภาพ จันทราช

ประธานตรวจสอบกิจการ

นางสาวธัญวลัย หินเดช

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายธนกร การลักษณี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   

ผศ. ไพโรจน์ สภาวจิตร

   

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย

นางดาราณี สาสัตย์

นายสุดใจ ปาวิชัย

กลับสู่หน้าหลัก