กลับสู่หน้าหลัก

สมาชิกสามัญ

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

 1. เป็นบุคคลที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน และลำปาง  หรือทำงานอยู่ในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
  เชียงใหม่
 2. เป็นผู้สนใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3. เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติสุจริตใจและอุปนิสัยดี
 5. เป็นผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
 6. เป็นบุคคลที่ไม่ทำการใดๆ  เป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 7. เป็นผู้ที่ตั้งใจจริงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
 8. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น

ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยสมบูรณ์เมื่อ

 1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ฯ โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน
 2. ผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเริ่มฝึกหัดสะสมเงินไว้ในสหกรณ์ฯ ตามความสามารถที่แสดงจำนงไว้ในใบสมัคร
 3. ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งได้ตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนด

 เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแล้ว ต้องปฏิบัติอย่างไร

 1. ควบคุมรายได้ของตนหรือของครอบครัวให้พอกับรายจ่ายและให้มีเหลือเพื่อเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ
 2. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
 3. เข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ของสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง
 4. ชักชวนเพื่อนๆ ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
 5. ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
 6. หมั่นศึกษาอบรมให้มีความรู้ เรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สิทธิของสมาชิกสามัญ

 1. เสนอข้อคิดเห็นและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่
 2. มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมเป็น ประธานกรรมการดำเนินการกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์
 3. ได้รับบริการทางการเงิน ทางวิชาการ และสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์
 4. สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกสามัญ

 1. เข้าประชุมสามัญประจำปีและประชุมใหญ่วิสามัญที่สหกรณ์ฯ จัดให้มี
 2. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
 3. สอดส่องดูแลและให้การสนับสนุนการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์
 4. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์

สิ่งที่สมาชิกสามัญควรทราบและปฏิบัติ

 1. เก็บรักษาสมุดประจำตัวสมาชิกที่สหกรณ์ฯ ออกให้
 2. ต้องรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ กำหนด
 3. ทราบขั้นตอน วิธีการ การพิจารณาเงินกู้ของคณะกรรมการ

การขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ

 1. ตาย
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
 3. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 5. ลาออกจากสหกรณ์ฯ และได้รับอนุมัติแล้ว
 6. ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
 7. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯ

การให้สมาชิกสามัญออกจากสหกรณ์ฯ

 1. จงใจฝ่าฝืน ข้อบังคับ ระเบียบ หรือทำตนเป็นปฏิปักษ์
 2. นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือโครงการที่ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติและไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรการให้แก้ไข
 3. ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ 3 คราว เป็นเวลาติดต่อกัน หรือเกิน 60 วัน โดยไม่มีหนังสือขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการดำเนินการ
 4. จงใจปิดบังความจริงเกี่ยวกับหนี้สินในใบสมัคร

**ให้ออกโดยมติของคณะกรรมการการดำเนินการ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการการดำเนินการทั้งหมด**

กลับสู่หน้าหลัก