กลับสู่หน้าหลัก

3.  การให้เงินกู้

 
ประเภทของเงินกู้


1.
 เงินกู้ฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน สามารถกู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาท ผ่อนชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยภายใน 5 เดือน

2.  เงินกู้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน กู้ได้ ไม่เกินสามสิบเท่าของเงินเดือน หรือ ไม่เกิน สามสิบเท่าของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ขณะนั้น แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน 1,000,000 บาท สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า ผ่อนชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่มติกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 72 เดือน

3.  เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และอื่นๆ ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี กู้ได้ไม่เกินสี่สิบเท่า ของเงินมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในขณะนั้น แต่ต้องไม่เกิน 1,500,000 บาท สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการกู้ตามที่ระเบียบสหกรณ์ฯ ได้กำหนดไว้ ผ่อนชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยภายในไม่เกิน 150 เดือน

หลักประกันเงินกู้

- เงินกู้สามัญ  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน หรือ มีอสังหาริมทรัพย์ อันปลอดจำนอง หรือ หลักทรัพย์รัฐบาล และต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์ นั้น
ถ้ากู้สามัญจำนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

- เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ อันปลอดจำนอง หรือหลักทรัพย์รัฐบาล และต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าของหลักทรัพย์นั้น ว่ามีขีดความสามารถช่วยเหลือสมาชิกมากน้อยเพียงใด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้ (5 ค.)

สหกรณ์ฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้ ดังนี้

1. ความต้องการของสมาชิก

      โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ และความจำเป็นเดือดร้อน เพื่อพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกว่ามีความจำเป็น และเหมาะสมเพียงใด การนำเงินกู้ไปใช้นั้นเป็นไปในทางที่ฉลาดที่เหมาะสมหรือไม่

2. คุณลักษณะของสมาชิก

      คือ การพิจารณาอุปนิสัยของสมาชิกผู้กู้ว่ามีความสนใจเข้าใจสหกรณ์ฯ ของตนมากน้อยเพียงไรมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบเพียงใด การที่จะทราบคุณลักษณะเหล่านี้ได้โดยอาศัยดูจากประวัติการสะสม การชำระหนี้ และการเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ฯ

3. ความสามารถในการชำระหนี้คืน

      การอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกรายใด คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการให้เงินกู้ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้กู้  และจะต้องไม่เป็นการเสี่ยงต่อการสูญเสียของสหกรณ์ฯ

4. การค้ำประกัน

      สมาชิกผู้กู้จะต้องมีการค้ำประกันที่เชื่อถือได้ การค้ำประกันนี้พิจารณาจากยอดเงินสะสมของผู้กู้ ดูประวัติของสมาชิกผู้ค้ำประกันหรือทรัพย์สินของสมาชิกซึ่งใช้ค้ำประกัน

5. ความสามารถให้กู้ได้ของสหกรณ์ฯ

      การพิจารณาสถานภาพการเงินของสหกรณ์ฯ

ขั้นตอนการกู้เงิน

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้

  1. การยื่นคำขอกู้ให้ติดต่อขอรับเอกสาร และข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
  2. การพิจารณาเงินกู้ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ที่จะพิจารณา โดยสหกรณ์ฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
  3. ผู้กู้จะต้องให้คณะกรรมการเงินกู้สอบถามราละเอียดต่างๆ ในวันพิจารณาเงินกู้
  4. ผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ให้มาติดต่อขอรับเงินกู้ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ
กลับสู่หน้าหลัก