กลับสู่หน้าหลัก

ประเภท

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละ ต่อปี)

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
1.5
เงินกู้สามัญ
7.25
เงินกู้สามัญ กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นตนเอง, เงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์, อสังหาริมทรัพย์, พันธบัตรรัฐบาล ค้ำประกัน
7.00
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (เงื่อนไขผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน)
(เพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน, ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์กีฬา, ซื้อและปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ, ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น)
6.75
เงินกู้พิเศษ
7.00
เงินกู้ฉุกเฉิน
7.25
กลับสู่หน้าหลัก