กลับสู่หน้าหลัก

ประวัิติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทยเป็น“กลุ่มออมทรัพย์คณะเทคนิคการแพทย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านการเงินระหว่างเพื่อนสมาชิก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตร สุวรรณคฤหาสน์ เป็นผู้ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2520 ต่อมาเมื่อกลุ่มออมทรัพย์คณะเทคนิคการแพทย์มีทุนดำเนินการเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักล้านบาท  ประธานคณะกรรมการดำเนินการในสมัยนั้น คือ นายอนุชา ศรีอรุณ เล็งเห็นว่าเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และลักษณะการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์คณะเทคนิคการแพทย์ ก็ได้ยึดถือการดำเนินการแบบสหกรณ์มาโดยตลอด  จึงเห็นควรที่จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง โปร่งใส และมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก  และเพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยดูแล  มีการตรวจสอบบัญชีโดยกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  ประจวบกับสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์คณะเทคนิคการแพทย์ท่านหนึ่ง คือ คุณรำพร วงษ์สมบูรณ์ ซึ่งได้ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ทราบว่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวิทยาเขตเชียงใหม่ มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์การดำเนินการเหมือนกับกลุ่มออมทรัพย์คณะเทคนิคการแพทย์  แต่มีสวัสดิการหลายๆ ด้านที่น่าสนใจ  จึงได้นำเรื่องนี้มาแนะนำที่คณะเทคนิคการแพทย์   และได้มีการติดต่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ มาแนะนำและบรรยายเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้กรรมการดำเนินการ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์คณะเทคนิคการแพทย์ฟังในการประชุมใหญ่ประจำปี 2530 กลุ่มออมทรัพย์คณะเทคนิคการแพทย์  จึงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเตรียมการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์  เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วจึงได้จดทะเบียนเป็น “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด”  เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2534  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฝากเงินจากสมาชิกที่ทำงานในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง   สิทธิที่สมาชิกจะได้รับคือ เงินปันผลประจำปีตามจำนวนหุ้นทุนเรือนหุ้น,  สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินได้ตามความจำเป็น หรือมีประโยชน์ และสวัสดิการเงินกู้และเงินสะสม (สก.1, 2) และสิทธิอื่นๆ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท  ภายใต้การบริหารงานจากตัวแทนสมาชิกซึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการดำเนินการ” จำนวน 11 คน โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานโดยยังคงยึดหลัก “ความถูกต้อง โปร่งใส” และ “ช่วยเหลือสมาชิก”

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด

 1. จัดระบบบริหารหรือบริการ สะสมทรัพย์ที่ง่ายและสะดวก
 2. ให้บริการเงินกู้ แก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
 3. ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในด้านการจัดการ และการควบคุมการเงินของตน 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับธุรกิจรูปอื่น

ข้อเปรียบเทียบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ธุรกิจการเงินอื่น

วัตถุประสงค์

เพื่อประหยัดสะสมทรัพย์ิ และบำบัดความเดือดร้อน

เพื่อธุรกิจการค้า และการแสวงหาผลกำไร

นโยบาย

มุ่งด้านการรวมคนมากกว่าทุน

มุ่งด้านทุนในการดำเนินงาน

อำนาจบริหาร

อำนาจสูงสุดคือสมาชิก

เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การบริหารงาน

คณะกรรมการทำงานอาสาสมัครไม่มีเงินตอบแทน

การรวมกันบริหารทุกตำแหน่งมีค่าตอบแทน

มูลค่าหุ้น

คงที่ มีอัตราต่ำ จำนวนหุ้นไม่จำกัด

เปลี่ยนแปลง จำนวนหุ้นมีจำกัด

การกู้

ให้เงินกู้แก่สมาชิกพิจารณาความจำเป็นและความสามารถ

ให้กู้แก่ผู้มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

การสร้างเสริมความมั่นคง

สวัสดิการเงินกู้ เงินสะสม

ไม่มีบริการในด้านนี้

การให้การศึกษา

ให้แก่สมาชิกและ กรรมการอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีโครงการให้การศึกษา

หน้าที่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด มีดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ครอบครัว และสังคม โดยทั่วไป
 • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้ประหยัดรายจ่ายของตนไว้ร่วมกันในทางที่มั่นคง และรับประโยชน์ตามควร
 • รับฝากเงินจากสมาชิก
 • ให้สมาชิกกู้เงินตามความจำเป็น
 • กู้ยืมเงินเพื่อให้เป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์
 • ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
 • ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ด้วยตนเองตามหลักประชาธิปไตยและหลักการสหกรณ์ฯ
 • ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของสมาชิก
 • จัดสวัสดิการ หรือให้การสงเคราะห์ แก่สมาชิกและครอบครัว
 • จัดให้มีการคุ้มครองการออมทรัพย์และคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิก

กลับสู่หน้าหลัก