กลับสู่หน้าหลัก

2.  การรับฝากเงิน

    

สหกรณ์ฯ รับฝากเงิน 3 ประเภท คือ

  1. เงินฝากออมทรัพย์ คือ เงินฝากประเภทที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากหรือจะถอนเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการมีลักษณะคล้ายเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร มีดอกเบี้ยให้ตามแต่ระเบียบของสหกรณ์ฯ
  2. เงินฝากประจำ คือ เงินฝากที่กำหนดเวลาฝากที่แน่นอน หากถอนก่อนกำหนดอาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรืออาจได้รับดอกเบี้ยลดลง
  3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คือ เงินฝากประเภทที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากเมื่อใดก็ได้ ในการถอนต้องไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน หากเกิน 1 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนตามประกาศของสหกรณ์ฯ  และผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจะสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา
กลับสู่หน้าหลัก