กลับสู่หน้าหลัก

คณะกรรมการ  และโครงสร้างการบริหารงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด

โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

อำนาจ หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่

1. รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่สมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้สมัคร ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯ
2.  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ
3.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ฯ
4.  รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
5.  พิจารณากำหนดบำเหน็จ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ
6.  พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
7.  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ฯ
8.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
9.  พิจารณาการแยกสหกรณ์ฯ
10.  กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
11.  รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ที่สหกรณ์ฯ นี้เป็นสมาชิกอยู่
12.  วิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
13.  กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์ฯ คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการและอำนาจหน้าที่
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่จะเลือกคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด คือ

 1. คณะกรรมการดำเนินการ
 2. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำเนินการ
เป็นคณะที่รับผิดชอบการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยการควบคุมดูแลและบริหารงาน ในด้านต่างๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการดำเนินการจะแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันเป็น 3 คณะย่อย คือ

1. คณะกรรมการอำนวยการ (อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ)

 1. พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ ตลอดจนการดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบ และมติของสหกรณ์ฯ
 2. ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ฯ
 3. ควบคุมดูแลจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเสมอ
 4. ควบคุมดูแล เก็บรักษาหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ให้อยู่สถานภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
 5. เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุง หรือแก้ไข
  การบริหารงานของสหกรณ์ฯ
 6. ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
 7. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ฯ  เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
 8. พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
 9. ทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

2. คณะกรรมการเงินกู้ (อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ)

 1. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย
 2. ตรวจสอบ ควบคุมการให้เงินกู้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้
  รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้จัดการแก้ไขให้ เป็นไปตามข้อกำหนดฯ
 3. ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
 4. สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนผันเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ

3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ)

 1. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานสหกรณ์ฯ
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
 3. ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและเยี่ยมเยียนสมาชิกเป็นครั้งคราว
 4. ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
 5. ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ (อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ)

 1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ฯ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นของสหกรณ์ฯ ที่เป็นอยู่จริง
 2. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ฯ เพื่อประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ฯ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ
 3. ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
 4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ฯ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ฯ
 6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ สหกรณ์ฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ฯ

กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง
     คณะกรรมการดำเนินการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งวาระแรก ให้กรรมการดำเนินการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 2 ของกรรมการดำเนินการ โดยวิธีจับสลากและให้ถือเป็นการพ้นตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี คณะผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่ในวาระคราวละ 1 ปี จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งคณะทุกปี

ควรเลือกบุคคลประเภทใดเข้าเป็นกรรมการ

 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มั่นคง
 2. มีความประพฤติดี เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
 3. มีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่
 4. มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อความเจริญก้าวหน้า ของสหกรณ์ฯ
 6. มีจิตใจเป็นธรรมเป็นนักประชาธิปไตย เป็นต้นว่ายอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก และรับพิจารณาด้วยดี

ห้ามบุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ

 1. เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน กระทำโดยทุจริต
 2. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานะทุจริตต่อหน้าที่
 3. เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
 4. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
 5. สมาชิกซึ่งอยู่ระหว่างผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเข้าเป็นสมาชิกไม่ครบ 1 ปี
 6. ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ฯ นี้

กลับสู่หน้าหลัก