กลับสู่หน้าหลัก

สมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

 1. เป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
 2. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นบุคคลที่อยู่ในวงสัมพันธ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
 5. เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ฯ

ห้ามสมาชิกสมทบใช้สิทธิ ดังนี้

 1. กู้เงินจากสหกรณ์ฯ
 2. นับชื่อของสมาชิกสมทบเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ และออกเสียงในเรื่องใดๆ ของสหกรณ์ฯ
 3. เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ หรือผู้แทนสมาชิก

สิทธิของสมาชิกสมทบ

 1. ได้รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ฯ
 2. ได้รับบริการทางธุรกิจจากสหกรณ์ฯ

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

 1. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
 2. เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์ฯ นัดหมาย

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

 1. ตาย
 2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
 3. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 5. ลาออกจากสหกรณ์ฯ และได้อนุมัติแล้ว
 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯ

การให้สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ฯ

 1. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ฯ
 2. แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ฯ ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
กลับสู่หน้าหลัก