คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

No Image
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
View : 45
No Image
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
View : 210
No Image
คณะกรรมการชมรมนักประดิษฐ์เทคนิคการแพทย์ หรือ “AMS DIY Club” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
View : 236
No Image
คณะกรรมการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการเรียนการสอนในชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
View : 416
No Image
คณะกรรมการด้านสารเคมีและรังสีภายในคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
View : 582
No Image
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพและด้านสัตว์ทดลอง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
View : 1177
No Image
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
View : 1140
No Image
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณโรคเอดส์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
View : 1128