รางวัลและผลงานวิจัย

No Image
คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST)
View : 461
No Image
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ได้รับรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
View : 893
No Image
อาจารย์อารยา ญาณกาย ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
View : 567
No Image
คุณสิงห์คำ ธิมา ได้รับรางวัล Travel Grant Award จากการนำเสนอผลงานด้วยวาจา
View : 1394
No Image
“รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น, ผู้ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์สูงที่สุดในคณะฯ และรางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2558”
View : 884