ข่าวประกาศงานวิจัย ทุนวิจัย

No Image
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ
View : 14
No Image
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมศักยภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผ่าน AKIP AVENTURE"
View : 43
No Image
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565
View : 21
No Image
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
View : 26
No Image
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
View : 155
No Image
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 28/2564 (เงินรางวัลการผลิตผลงานนวัตกรรม การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คณะเทคนิคการแพทย์)
View : 82
No Image
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
View : 286
No Image
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
View : 249
No Image
KM: การเพิ่มค่า Citations ของผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
View : 231
No Image
แจ้งประชาสัมพันธ์ : การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
View : 284
No Image
แจ้งประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยบูรณาการข้ามสาขา คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2564
View : 379
No Image
โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษาสำหรับนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2563)
View : 363