No Image

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM (Knowledge Management)

งานบริหารงานวิจัยฯ ได้รวบรวมประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM (knowledge management) ที่น่าสนใจ (ประสบการณ์และมุมมองจากคณาจารย์นักวิจัย) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร จึงใคร่ขอจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่และเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรต่อไป

ท่านผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล KM ในเรื่องดังกล่าวได้ โดยการเข้าในหน้า e-office และคลิ๊กเมนูด้านซ้าย "องค์ความรู้ขององค์กร (KM)" => Research Related Issues ตามที่สนใจได้ต่อไป

งานบริหารงานวิจัยฯ และคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ

 

องค์ความรู้ใน Focus area : Research Related Issues

  เรื่อง
  KM: การเพิ่มค่า Citations ของผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
  KM: แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จในทุนวิจัยบูรณาการ
  KM: ปัญหา อุปสรรค และกลวิธีสู่ความสำเร็จในการเขียนตีพิมพ์ผลงานวิจัย
  KM: การวิจัยเชิงนวัตกรรมและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ให้ประสบผลสำเร็จ
  KM: ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีสู่ความสำเร็จเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสำหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่
  KM: การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
  KM: การเขียน Manuscript สำหรับตีพิมพ์
   
   

 

 

 

[update: 2021-08-18 20:25:09][View : 665]