No Image

วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย เป็นผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST)
ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

       

          คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดี และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนผลักดันให้การศึกษาวิจัยของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ในการดำเนินงาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยยึดมั่นในวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากภยันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย
 • เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มีคุณค่าเชิงวิชาการและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล
 • เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงมีความเหมาะสมทางจริยธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision):

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล มุ่งส่งเสริมงานวิจัยของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดี

พันธกิจ (Mission):

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเป็นคณะกรรมการที่จะดูแลให้การวิจัยที่ใช้ตัวอย่างวิจัย (research subjects) เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ที่ดำเนินการในคณะเทคนิคการแพทย์หรือดำเนินการโดยบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์หรือ ดำเนินการโดยบุคลากรสถาบันสมทบ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสามารถตัดสินใจโดยอิสระ ปราศจากอคติอันเนื่องมาจากระบบบริหาร นักวิจัย หรือผู้อุปถัมภ์

องค์ประกอบคณะกรรมการและการแต่งตั้ง

          คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย แต่งตั้งโดยคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อย 4 คน ซึ่งมีทั้งเพศหญิงและชาย มีความรู้และประสบการณ์ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในคณะฯ เช่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และอย่างน้อย 1 คน ไม่อยู่ในสาขาทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งอาจเป็นผู้แทนชุมชน 

          ปัจจุบัน คณะกรรมการและที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายนามดังต่อไปนี้

MEMBERSHIP ROSTER-ETHICS COMMITTEE  
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิมิตร  มรกต   ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สิทธิ์  บุตรอินทร์ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ นพ. สยาม ทองประเสริฐ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร. จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ศรีบุรี กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรดาว คงใหญ่ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าใส คันธวงค์ กรรมการ
13. นางนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์                กรรมการ
14. นายอุกฤษฎ์ วงศ์สัมพันธ์ กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ เลขานุการและกรรมการ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล   ที่ปรึกษาอิสระด้านเภสัชศาสตร์
17. นางสาวกิตติกา กาจนรัตนากร                            ที่ปรึกษาอิสระด้านสถิติชีวการแพทย์
18. นางสาวอรุณี  นะมะมุติ บุคคลซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัครเด็กในสถานสงเคราะห์
19. นางสาวสุภาณี พิศวง ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางวาสนา พิโลนพงศธร ผู้ช่วยเลขานุการ


กรอบหน้าที่

          หน้าที่หลักของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คือ  พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านจริยธรรมการวิจัยต่อโครงการวิจัยที่เสนอโดยบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์หรือบุคลากรในสถาบันสมทบ
ที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในคณะเทคนิคการแพทย์ หรือโครงการวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และไม่มีคณะกรรมการประจำสถาบันที่รับผิดชอบ โดยมีกรอบหน้าที่ดังนี้

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัยโดยอาศัยหลักจริยธรรมพื้นฐาน 
  (ก) การเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (respect for persons)
  (ข) ประโยชน์ (beneficence), และ
  (ค) ความเป็นธรรม (justice)
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรของคณะ สถาบันสมทบ หรือสาธารณชนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
 • ส่งเสริมการศึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยกับบุคลากรด้านการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์และสถาบันสมทบ

 

 

 

[update: 2022-06-02 10:31:24][View : 1988]