No Image

กิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “How to respond to the reviewers” โดย Professor Dr.Srijit Das วันที่ 3 ตุลาคม 2559

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “How to respond to the reviewers”

โดย Professor Dr.Srijit Das, Professor in Anatomy จาก Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559  เวลา 13.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์  


[update: 2016-10-25 13:40:56][View : 456]