No Image

ข้อมูลสิทธิบัตรบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลสิทธิบัตรบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

ผู้ประดิษฐ์

วันที่ยื่นจด

สถานที่ยื่นจด

ยื่นคำขอ

จดทะเบียนแล้ว

 2545

1

ชุดน้ำยาตรวจนับ CD4 positive lymphocytes ในเลือดชนิด 3 สีที่ใช้กับเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์

นายวัชระ กสิณฤกษ์

2545

ประเทศไทย

 

 

2

เชื้อไวรัสเด็งกี่ดัดแปลงสายพันธุ์ MBU 01-2002

นางพูนสุข กีฬาแปง

นายนพพร สิทธิสมบัติ

นายวัชระ กสิณฤกษ์

นายปรีดา มาลาสิทธิ์

2545

ประเทศไทย

 

 

3

METHODS FOR LARGE SCALE PRODUCTION OF RECOMBINANT DNA-DERIVED TPA OR K2S MOLECULES

Manosroi, Jiradej, Manosroi, Aranya, Tayapiwatana, Chatchai, Goetz, Friedrich, Werner, Rolf-Guenther

2545

World Intellectual

Property Organization (WIPO)

 

 

4

METHODS FOR LARGE SCALE PROTEIN PRODUCTION IN PROKARYOTES

WERNER, Rolf-Günther, GOETZ, Friedrich, TAYAPIWATANA, Chatchai, MANOSROI, Jiradej, MANOSROI, Aranya

2545

World Intellectual

Property Organization (WIPO)

 

 

2546

5

METHODS FOR LARGE SCALE PROTEIN PRODUCTION IN PROKARYOTES

WERNER, Rolf-Günther, GOETZ, Friedrich, TAYAPIWATANA, Chatchai, MANOSROI, Jiradej, MANOSROI, Aranya

2546

European Patent Office

 

 

2547

6

โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Na, K, ATPase b 3 subunit กดการตอบสนองของที และบี ลิมโฟซัยท์

นายวัชระ กสิณฤกษ์

นางสาวสาวิตรี เจียมพานิชยกุล

2547

ประเทศไทย

 

 

7

METHODS FOR LARGE SCALE PRODUCTION OF RECOMBINANT DNA-DERIVED TPA OR K2S MOLECULES

MANOSROI, Jiradej, MANOSROI, Aranya, TAYAPIWATANA, Chatchai, GOETZ, Friedrich, WERNER, Rolf-Günther

2547

European Patent Office

 

 

8

Three-color reagent for measurement of CD4 positive lymphocytes by flow cytometry.

Watchara Kasinrerk

ตุลาคม 2547

สหรัฐอเมริกา

 

 

9

กายอุปกรณ์เสริมอย่างอ่อนของข้อเท้าและเท้า

น.ส.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย

มิถุนายน 2547

ประเทศไทย

 

 

2548

10

ซีรัมควบคุมคุณภาพชนิดแห้งแบบกำหนดค่า

นางรุจาภา นิ่มสังข์

มิถุนายน 2548

ประเทศไทย

 

 

11

Method for large scale production of recombinant DNA-derived TPA or K2S molecules

MANOSROI, Jiradej, MANOSROI, Aranya, TAYAPIWATANA, Chatchai, GOETZ, Friedrich, WERNER, Rolf-Günther

2548

US Patent Office

 

 

12

การใช้โปรตีนเอ็นเอส 1 และ เทอร์มินัลคอมพลีเมนต์คอมเพล็กซ์ ร่วมกันในการตรวจหาการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกและพยากรณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง

นางสาวปนิษฎี อวิรุทธนันท์

นายปรีดา มาลาสิทธิ์

นายสุจริต บุณยรัตพันธ์

นายวัชระ กสิณฤกษ์

นางสาวชัญญา พุทธิขันธ์

2548

ประเทศไทย

 

 

2549

13

Methods for large scale protein production in prokaryotes

Manosroi, Jiradej, Manosroi, Aranya, Tayapiwatana, Chatchai, Goetz, Friedrich, Werner, Rolf-Guenther

สิงหาคม 2549

US Patent Office

 

 

14

แผ่นประคบร้อนสุขภาพ (CMU Wonderful Pack)

นายอาทิตย์ พวงมะลิ

กันยายน 2549

ประเทศไทย

 

 

15

กรรมวิธีการผลิตชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4 positive lymphocytes ในเลือดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ และชุดน้ำยาดังกล่าว และการใช้ชุดน้ำยาดังกล่าว

นายวัชระ กสิณฤกษ์

นายธีระ ศิริสันธนะ

นายกิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ

ตุลาคม 2549

ประเทศไทย

 

 

2550

16

กรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดยชุดตรวจแถบแบบ immunochromatographic

นายวัชระ กสิณฤกษ์

นายชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

นายธนูศักดิ์ ตาตุ

นางสาวิตรี เจียมพานิชยกุล

นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ

มีนาคม 2550

ประเทศไทย

 

 

2552

17

กรรมวิธีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่กำหนดไอโซไทป์ที่ต้องการ

นายวัชระ กสิณฤกษ์

นางสาวนภาพร อภิรัฐเมธีกุล

ธันวาคม 2552

ประเทศไทย

เลขที่คำขอ

0901005713

 

2553

18

ชุดตรวจฮีโมโกลบินอีแบบหลอด และกรรมวิธีการตรวจ

นายธนูศักดิ์ ตาตุ

กุมภาพันธ์ 2553

ประเทศไทย

เลขที่คำขอ

1001000304

 

19

กรรมวิธีการตรวจหาไวรัสเด็งกี่ที่สามารถแยกซีโรทัยป์ได้ทันทีโดยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่เฉพาะต่อโปรตีนเอ็นเอส 1

นายวัชระ กสิณฤกษ์

นายปรีดา มาลาสิทธิ์

น.ส.ชัญญา พุทธิขันธ์

น.ส.ธนพรรณ พร้อมมูล

สิงหาคม 2553

ประเทศไทย

อนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ

1003000726

 

20

DENGUE VIRUS MUTANT STRAIN MBU 01-2002

Poonsook Keelapang

Nopporn Sittisombut

Watchara Kasinrerk

Pride Malasit

พฤษภาคม 2553

US Patent Office

 

ได้รับสิทธิบัตรแล้ว

Patent No:

US 7,722,885 B2

21

โครงสร้างยึดเกาะเซลล์แบบสามมิติ และกระบวนการเตรียมเนื้อเยื่อปกติชนิดต่างๆ จากเซลล์ต้นกำเนิด

นายสำรี มั่นเขตต์กรน์

น.ส.ศรัณยา จารุชัยนิวัฒน์

นายณฐุปกรณ์ เดชสุภา

กันยายน 2553

ประเทศไทย

เลขที่คำขอ

1001001500

 

22

กระบวนการแยกและเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากหลอดเลือดดำ

นายสำรี มั่นเขตต์กรน์

น.ส.ศรัณยา จารุชัยนิวัฒน์

นายณฐุปรณ์ เดชสุภา

กันยายน 2553

ประเทศไทย

เลขที่คำขอ

1001001559

 

2554

23

กรรมวิธีการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากสมุนไพรสิงหโมราโดยใช้สารผสมของตัวทำละลาย

รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ 
ภญ.รัตติรส คนการณ์ 
(สังกัดคณะเภสัชศาสตร์)
รศ.ดร.สำรี มั่นเขตต์กรณ์

 

มีนาคม 2554

ประเทศไทย

เลขที่คำขอ

1101000511

 

24

แผ่นประคบร้อนตุ้มน้ำหนักออกกำลังกายที่มีส่วนประกอบของวัสดุดินเผาและทราย

ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

มิถุนายน 2554

ประเทศไทย

 

ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้ว

เลขที่อนุสิทธิบัตร 6294

รายละเอียด

25

กรรมวิธีการตรวจกรองผู้ที่เป็นพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมียโดยชุดตรวจแถบแบบ Immunochromatographic

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

สิงหาคม 2554

สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป

กำลังยื่นขอรับสิทธิบัตร

 

26

การพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อเตรียมอนุภาคทองคำระดับนาโน สำหรับเตรียมชุดตรวจพาหะอัลฟา-ทาลัสซีเมียโดยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี ในระดับอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

สิงหาคม 2554

สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป

กำลังยื่นขอรับสิทธิบัตร

 

2555

27

แผ่นประคบร้อนที่มีส่วนประกอบของเมล็ดธัญพืชและสมุนไพร

ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

มกราคม 2555

ประเทศไทย

 

ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้ว

เลขที่อนุสิทธิบัตร 6909

ได้รับการต่ออายุฯ ครั้งที่ 2 (หมดความคุ้มครอง วันที่ 10 มีนาคม 2563)

28

สารอ้างอิงการตรวจวินิจฉัยชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน

รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ

สิงหาคม 2555

ประเทศไทย

เลขที่คำขอ

1201004651

 

29

แผ่นประคบร้อนสุขภาพ

ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

กรกฎาคม 2555

ประเทศไทย

 

ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้ว

เลขที่อนุสิทธิบัตร 7380

รายละเอียด

2556

30

ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีสรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่ และกรรมวิธีการผลิตลูกอมดังกล่าว

ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ

สิงหาคม 2556

ประเทศไทย

กำลังยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ 1803000945

 

 

31

อุปกรณ์สำหรับนวด

นายวิทยา เกษมศรี

(นศ.ปริญญาเอก ในความดูแลของ ผศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ)

ตุลาคม 2556

ประเทศไทย

กำลังยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ 1303001278

 

2557

32

ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีสรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่ และกรรมวิธีการผลิตลูกอมดังกล่าว

รศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ

นายปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา

นายภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์

ตุลาคม 2557

ประเทศไทย

 

ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้ว

เลขที่อนุสิทธิบัตร 9206

(หมดอายุคุ้มครอง 21 ส.ค.62 ต่ออายุได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี โดยรวมจะหมดความคุ้มครอง 21 ส.ค.66)

33

อุปกรณ์สำหรับกระตุ้นการมอง การใช้มือ และการรับรู้ทางสายตา

รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

ตุลาคม 2557

ประเทศไทย

กำลังยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ 1403001310

 

2558

34

อุปกรณ์สำหรับนวด

นายวิทยา เกษมศรี

(นศ.ปริญญาเอก ในความดูแลของ ผศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ)

มีนาคม 2558

ประเทศไทย

 

ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้ว

เลขที่อนุสิทธิบัตร 9677

(หมดอายุคุ้มครอง 29 ก.ย.62 ต่ออายุได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี โดยรวมจะหมดความคุ้มครอง 29 ก.ย.66)

35

น้ำมันสมุนไพรรวมสำหรับใช้ในช่องปาก

อ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์

พฤศจิกายน 2558

ประเทศไทย

กำลังยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ 1503001971

 

36

น้ำมันสมุนไพรรวม

อ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์

พฤศจิกายน 2558

ประเทศไทย

เลขที่คำขอสิทธิบัตรที่ 1503001971

 

2559

37

กรรมวิธีการผลิตนาโนเคอร์คิวมิน (process of nano-curcumin production)

รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ, รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา, ทนพ.สิงห์คำ ธิมา

มิถุนายน 2559

ประเทศไทย

เลขที่คำขอสิทธิบัตรที่1601003847

 

38

อุปกรณ์สำหรับกระตุ้นการมอง การใช้มือ และการรับรู้ทางสายตา

รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

สิงหาคม 2559

ประเทศไทย

 

ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วเลขที่อนุสิทธิบัตร 11894 (หมดอายุคุ้มครอง 11 ส.ค. 2563)

39

น้ำมันสมุนไพรรวมสำหรับใช้ในช่องปาก

ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์

กรกฎาคม 2559

ประเทศไทย

 

ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วเลขที่อนุสิทธิบัตร 11772 (หมดอายุคุ้มครอง 17 พ.ย. 2564)

2560

40

น้ำมันสมุนไพรรวม

ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์

กุมภาพันธ์ 2560

ประเทศไทย

 

 

 

ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วเลขที่อนุสิทธิบัตร 12508 (หมดอายุคุ้มครอง 17 พ.ย. 2564)

2561
41 อุปกรณ์ประคบร้อน

รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร

มีนาคม 2562 ประเทศไทย เลขที่คำขอสิทธิบัตรที่ 1903000680  
2562
42 สิทธิบัตรการออกแบบ เข็มขัดพยุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย

กรกฎาคม 2562

ประเทศไทย

เลขที่คำขออนุสิทธิบัตรที่ 1902002869

 
43 เข็มขัดพยุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย

กรกฎาคม

2562

ประเทศไทย

เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร

ที่ 1903001872

 
44 กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแทนนิก ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ 

ธันวาคม

2562

ประเทศไทย

คำขอเลขที่ 1901007671

 
2563
45 อุปกรณ์ให้สัญญาณเพื่อประสานภาพและเสียง ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล (ผู้ร่วมประดิษฐ์) กับวิทยาลัย ศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช. และ ม.มหิดล มกราคม 2563 ประเทศไทย คำขอเลขที่2003000108  
46 กรรมวิธีการตรวจหาแอนติ-อินเตอร์เฟียรอนแกมมาแอนติบอดีแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิกและชุดตรวจคัดกรองดังกล่าว ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา  มิถุนายนน 2563  ประเทศไทย คำขอเลขที่ 2002003762  
47 เส้นมักกะโรนีที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยดิบดัดแปลง และกรรมวิธีการผลิต รศ.ดร.รัชดา เครสซี่ กรกฎาคม 2563 ประเทศไทย คำขอเลขที่ 2003001743  
48 กรรมวิธีการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอีด้วยการตกตะกอนโปรตีนและชุดตรวจจากกรรมวิธีดังกล่าว รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ

ตุลาคม
 2563

ประเทศไทย คำขอเลขที่2001006225  
49 อุปกรณ์ประคบร้อนสำหรับดวงตา

รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร

กันยายน

2563

ประเทศไทย    ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วเลขที่อนุสิทธิบัตร 16741 (หมดอายุคุ้มครอง 18 มี.ค.68)
50 MODEL-BASED ITERATIVE RECONSTRUCTION FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITH ECHO PLANAR READOUT อ.ดร.อุเทน ยะราช ตุลาคม 2563 US Patent Office   ได้รับสิทธิบัตรแล้ว 
เลขที่สิทธิบัตร WO2020219642

2564

 51 MODEL-BASED NYQUIST GHOST CORRECTION FOR REVERSE READOUT ECHO PLANAR IMAGING อ.ดร.อุเทน ยะราช มิถุนายน 2564 US Patent Office   ได้รับสิทธิบัตรแล้ว 
เลขที่สิทธิบัตร WO2021113242

2565
 52 IMMUNOCHROMA TOGRAPHIC METHOD AND KIT FOR DETECTING ANTI-INTERFERON GAMMA ANTIBODY ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา มกราคม 2565

PATENT COOPERATION TREATY

 

 

Publication Number

WO2022005408

อ้างอิงเลขที่คำขา PCT 
PCT/TH2021/000029

53 ดีเอ็นเอลูกผสมสายคู่

อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ คำพิคำ

ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ

มีนาคม

2565

  เลขที่คำขอ 2203000771  
54 เข็มขัดพยุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย

มกราคม 2565

ประเทศไทย   ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วเลขที่อนุสิทธิบัตร 19149 (หมดอายุคุ้มครอง 23 ก.ค.68)
55 ส่วนผสมสำหรับขึ้นรูปเป็นวัสดุกันรังสี

ผศ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง

รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์

พฤษภาคม

2565

ประเทศไทย

เลขที่คำขอ

2203001238

 


 

[update: 2022-06-01 11:09:55][View : 1921]