No Image

คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสชื่ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ตั้งใจ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ กรรมการ
6. นาง วาสนา พิโลนพงศธร เลขานุการ

 

 

 


  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์

[update: 2022-04-19 14:37:59][View : 1141]