No Image

นโยบายและแผนงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     คณะเทคนิคการแพทย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการวิจัย โดยมีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล

กลยุทธ์

     1. เพิ่มโอกาสในการวิจัยระดับสูงสำหรับอาจารย์ โดยเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันที่มีผลงานระดับนานาชาติ

     2. สนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านการ recruit นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา/วิจัยแก่นักศึกษา หรือ matching fund

     3. สนับสนุนให้มีผู้นำการรวมกลุ่มของนักวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุภายในคณะและร่วมกับกลุ่มสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     4. สนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน/ชุมชนในการศึกษาวิจัยตามความต้องการที่นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

     ทั้งนี้การดำเนินการด้านการวิจัยจะดำเนินการตามนโยบาย/ทิศทางการวิจัยของชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
[update: 2022-04-18 15:29:02][View : 1193]