No Image

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

 งานวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์
  การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ
 
1.
  บุคลากร คณะฯ ที่สนใจขอรับทุน อ่านประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ให้เข้าใจ จากนั้นให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบ ประมาณเงินรายได้คณะฯ ตามฟอร์ม F-R-001 จำนวน 1 ชุด
2.
  ผู้ขอรับทุน นำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ที่ได้จัดทำแล้ว เสนอผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน
3.
  ผู้ขอรับทุนนำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว และ File ข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (CD, Diskkett หรือ ผ่านทาง e-office) ส่งไปยังงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
    ==== download ฟอร์ม F-R-001  ====
     
    เอกสารที่จำเป็น
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว
2. File ข้อเสนอโครงการวิจัยฯ
   
    


 การยืนยันรับทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ
     
1.
  เมื่อข้อ เสนอโครงการวิจัยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ หากหัวหน้าโครงการต้องการยืนยันการรับทุน ให้กรอกรายละเอียดในแบบตอบยืนยันการรับทุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี ตามฟอร์ม F-R-002 แล้วส่งไปยังงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

     ==== download ฟอร์ม F-R-002 click ที่นี่ ====
    เอกสารที่จำเป็น
1. แบบตอบยืนยันการรับทุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี
   
    


  การรายงานความก้าวหน้างาุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ
     
1.
  หลังจาก ครบ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในข้อตกลงการรับทุน ให้หัวหน้าโครงการ ส่งแบบรายงานผลความก้าวหน้าของงานวิจัย (ตามฟอร์ม F-R-004) จำนวน 2 ชุด, แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (ตามฟอร์ม F-R-005) จำนวน 2 ชุด เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน (บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน ตามฟอร์ม F-R-003) และหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ (ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน/ใบสำคัญแทนใบเสร็จรับเงิน) ส่งมาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 2 อาทิตย์
==== download ฟอร์ม F-R-003  ====
==== download ฟอร์ม F-R-004
 ====
==== download ฟอร์ม F-R-005
 ====
     
    เอกสารที่จำเป็น
1. บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้าที่ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน
2. รายงานผลความก้าวหน้าของงานวิจัย 2 ชุด
3. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย 2 ชุด
4.หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
   
     


  การส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินรายได้คณะฯ
     
1.
  ภายหลังที่งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว หัวหน้าโครงการ จะต้องส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ หรือร่าง Manuscript ที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จำนวน 1 ชุด พร้อมบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด พร้อมแบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (ตามฟอร์ม F-R-005) และหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณที่เหลือส่งมาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการรับทุน
    ==== download ฟอร์ม F-R-005 click ที่นี่  ====
     
    เอกสารที่จำเป็น
1. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูณ์จำนวนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงรับทุน
2. บทคัดย่อภาษาไทย และอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด
3. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
4. หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสำคัญรับเงินฉบับจริงทั้งหมด)
   
    
 
 งานวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน
สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน สามารถใช้แบบฟอร์มงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเงินรายได้คณะฯ ข้างต้นได้ นอกเหนือจากแหล่งทุนทั้งสองแล้ว ให้เป็นไปตามฟอร์มที่เจ้าของทุนกำหนด
  การรายงานความก้าวหน้างาุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน
     
1.
  หลังจาก ครบ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในข้อตกลงการรับทุน ให้หัวหน้าโครงการ ส่งแบบรายงานผลความก้าวหน้าของงานวิจัย (ตามฟอร์ม F-R-004) จำนวน 2 ชุด, แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (ตามฟอร์ม F-R-005) จำนวน 2 ชุด เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน (บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน ตามฟอร์ม F-R-003) และหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ (ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน/ใบสำคัญแทนใบเสร็จรับเงิน) ส่งมาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 2 อาทิตย์
==== download ฟอร์ม F-R-003 click ที่นี่  ====
==== download ฟอร์ม F-R-004 click ที่นี่
 ====
==== download ฟอร์ม F-R-005 click ที่นี่
 ====
     
    เอกสารที่จำเป็น
1. บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้าที่ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน
2. รายงานผลความก้าวหน้าของงานวิจัย 2 ชุด
3. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย 2 ชุด
4.หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสำคัญรับเงินฉบับจริงทั้งหมด)
   
 


  การส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินแผ่นดิน
     
1.
  ภายหลังที่งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว หัวหน้าโครงการ จะต้องส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อตกลงการรับทุน พร้อมแบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (ตามฟอร์ม F-R-005) และหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณที่เหลือส่งมาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการรับทุน
    ==== download ฟอร์ม F-R-005 click ที่นี่  ====
     
    เอกสารที่จำเป็น
1. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูณ์ หรือร่าง Manuscript จำนวนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงรับทุน
2. บทคัดย่อภาษาไทย และอังกฤษ อย่างละ 5 ชุด
3. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
4.หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสำคัญรับเงินฉบับจริงทั้งหมด)
     
การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินแผ่นดิน
    แนวปฏิบัติ / แบบฟอร์มประเมิน 

 

 

 
 การขอรับการสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
1.
  บุคลากรที่สนใจขอรับการสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการจากคณะฯ ให้อ่านหลักเกณฑ์การสมนาคุณฯ ตามประกาศคณะฯ (ดูประกาศคณะฯ click ที่นี่ ) จากนั้นให้ download ฟอร์มแบบประกอบการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรคณะฯ (F-R-006) ป้อนรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นแนบเอกสารประกอบหรือเอกสารอื่นๆ จำนวน 1 ชุด ส่งไปยังงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
    ==== download publication form click ที่นี่    =   ====
     
    เอกสารที่จำเป็น
1. แบบประกอบการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรคณะฯ จำนวน 1 ชุด
2. หลักฐานการสืบค้นในฐานข้อมูลบทความวิชาการนานาชาติ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
3.เอกสารประกอบหรือเอกสารอื่นๆ จำนวน 1 ชุด
   
     

 

แบบฟอร์มอื่นๆ 
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะเทคนิคการแพทย์ download>>หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์/ คำอธิบาย
แบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ /หนังสือมอบอำนาจ เพื่อเสนอให้ มช. ลงนามเกี่ยวกับการวิจัย download>>  หนังสือรับรองVat form / หนังสือมอบอำนาจ
 
 
แบบฟอร์ม มช.

แบบฟอร์มขอค่า Page Charge

download>>

PageChargeForm-CMU

แบบฟอร์มขอค่าตอบแทนการตีพิมพ์

download>>  

ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ form

/ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)

 

[update: 2022-05-20 17:25:34][View : 5177]