No Image

ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ พ.ศ. 2557
  • คู่มือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
  • แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาฝึกงานชาวต่างประเทศ
  • ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกปฏิบัติงานและ/หรือวิจัยตามโครงการในคณะเทคนิคการแพทย์
  • แนวปฏิบัติสำหรับคนต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (overstay)
  • ขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชาวต่างประเทศ
  • หลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  • ประกาศ มช. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ

ภาษาไทย

English

Chinese

  • ประกาศ มช. เรื่อง การเดินทางไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2562
  • ประกาศ มช. เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการ ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2562

      

 

 

 

[update: 2022-04-19 14:31:19][View : 1718]