No Image

การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 การยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มีการประชุมทุกๆ 2 เดือน โดยผู้ประสงค์จะยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย กระบวนการปกติ
       (Full Borad Review) ต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยจริยธรรมการวิจัย ก่อนกำหนดการประชุม 2 สัปดาห์ 

                                                 กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย แบบปกติ (Full Board)  ปี พ.ศ. 2565

      ครั้งที่     กำหนดวันประชุม   กำหนดส่งเอกสาร วันสุดท้าย
  ครั้งที่ 1/2565    วันที่ 24 มกราคม 2565     วันที่ 10 มกราคม 2565
  ครั้งที่ 2/2565    วันที่ 27 เมษายน 2565     วันที่ 11 เมษายน 2565
  ครั้งที่ 3/2565    วันที่ 6 กรกฏาคม 2565     วันที่ 22 มิถุนายน 2565
  ครั้งที่ 4/2565    วันที่ 14 กันยายน 2565     วันที่ 31 สิงหาคม 2565
  ครั้งที่ 5/2565    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565     วันที่ 2 พฤศจิกายน2565


Status :
ขณะนี้ มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณา จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 
    Initial Review                               3  โครงการ
    Review of Resubmitted Protocol  -  โครงการ
    Review of Protocol Amendment   1  โครงการ
 หมายเหตุ : กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัย

        ประเภทงานวิจัย                                      การเตรียมเอกสาร   ดาวน์โหลด              เงื่อนไข
1. ประเภทงานวิจัยที่เข้าข่าย
ขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Exemption Review)
 คำอธิบาย
1. บันทึกนำส่งคณบดี    ♦ จัดส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด)
โดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-4

 ♦ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยไม่มีกำหนด

 ♦ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย โปรดจัดส่งรายงานสิ้นสุดการวิจัยพร้อมบทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด 
2. แบบคำขอยกเว้นการพิจารณาโครงการวิจัย (AF 01-008)  
3. แบบฟอร์มรับรองการประเมินทางวิชาการ (กรณีเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)  
4. โครงการวิจัยที่สมบูรณ์ (โปรดระบุฉบับที่ วันที่ ในท้ายกระดาษทุกหน้า)  

  โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ของโครงการวิจัยทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2557 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 
2. ประเภทงานวิจัยที่เข้าข่่ายขอรับการพิจารณา แบบเร่งด่วน (Expedited Review)
 คำอธิบาย 
1. รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  ♦ จัดส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด
 (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด)
 โดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-9

 ♦ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดย   ไม่มีกำหนด

 ♦ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย โปรดจัดส่ง   รายงานสิ้นสุดการวิจัยพร้อม   บทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด 
2. บันทึกนำส่งคณบดี
3. แบบคำขอรับรองจริยธรรมการวิจัย แบบเร่งด่วน (AF 01-009)
4. เอกสารชี้แจงโครงการวิจัย   
- สำหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง  
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ 7-12 ปี  
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ >12-<18 ปี  
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลผู้ป่วย/อาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก, พฤติกรรมศาสตร์, เชิงสำรวจ   
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยเชิงทดลอง  
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยเชิงสังเกต/สัมภาษณ์  
5. เอกสารแสดงความยินยอม  
- สำหรับบุคคลไร้สมรรถภาพ  
- สำหรับผู้ใหญ่  
- สำหรับผู้ปกครอง  
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ 7-12 ปี  
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ >12-<18 ปี  
6. หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพถ่าย (ถ้ามี)  
7. โครงการวิจัยที่สมบูรณ์ (โปรดระบุฉบับที่ วันที่ ในท้ายกระดาษทุกหน้า)  
8. แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบัน  
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นอาจารย์และบุคลากร  
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้กำลังฝึกอบรม (โปรดแนบอัตตประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)  
9. แบบฟอร์มรับรองการประเมินทางวิชาการ (กรณีเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)  

 โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ของรายการที่ 4,5,6,9 ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2557 และหากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 
3. ประเภทงานวิจัยที่ผู้ถูกวิจัยอาจได้รับความเสี่ยงมากกว่างานวิจัยทั้งสองประเภท ต้องเข้าข่ายขอรับการพิจารณา แบบปกติ (Full Board Review)  1. รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร    
 ♦ จัดส่งไฟล์เอกสารเป็น PDF ทาง E-mail และเอกสารจำนวน 15 ชุด
 (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 14 ชุด)
 โดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-10

 ♦ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย   ภายใน  14 วัน ก่อนกำหนดการ   ประชุมฯ ทั้งนี้ หากท่านยื่นหลัง   กำหนด คณะกรรมการฯ จะนำ
 โครงการฯ ของท่านเข้าพิจารณา   ในครั้งถัดไป

 ♦ เมื่อสิ้นสุดการวิจัย โปรดจัดส่ง   รายงานสิ้นสุดการวิจัยพร้อม   บทคัดย่อ จำนวน 1 ชุด 
- รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสำหรับโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์  
2. บันทึกนำส่งคณบดี  
3. แบบคำขอรับรองจริยธรรมการวิจัย แบบปกติ (AF 01-010)  
4. เอกสารชี้แจงโครงการวิจัย  
- สำหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง  
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ 7-12 ปี  
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ >12-<18 ปี  
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลผู้ป่วย/อาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก, พฤติกรรมศาสตร์, เชิงสำรวจ  
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยเชิงทดลอง  
⇒ ตัวอย่าง การเขียนเอกสารข้อมูลอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยเชิงสังเกต/สัมภาษณ์  
5. เอกสารแสดงความยินยอม  
- สำหรับบุคคลไร้สมรรถภาพ  
- สำหรับผู้ใหญ่  
- สำหรับผู้ปกครอง  
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ 7-12 ปี  
- สำหรับอาสาสมัครที่เป็นเด็กอายุ >12-<18 ปี  
6. หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพถ่าย (ถ้ามี)  
7. โครงการวิจัยที่สมบูรณ์ (โปรดระบุฉบับที่ วันที่ ในท้ายกระดาษทุกหน้า)  
8. แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบัน  
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นอาจารย์และบุคลากร  
- สำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้กำลังฝึกอบรม (โปรดแนบอัตตประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)  
9. แบบฟอร์มรับรองการประเมินทางวิชาการ (กรณีเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)  
10. Check list ข้อชี้แจงสำหรับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในผู้ต้องขัง (กรณีทำการศึกษาวิจัยในผู้ต้องขัง)  
  โปรดใส่ท้ายกระดาษ (Footer) แสดงฉบับที่และวันที่ของรายการที่ 4,5,6,9 ทุกหน้า เช่น ฉบับที่ 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2557 และหากมีการปรับปรุงแก่ไขโครงการวิจัย ให้ระบุเป็นฉบับถัดไป เช่น ฉบับที่ 2.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 
                                                                   แบบฟอร์มอื่นๆ และแบบฟอร์มที่ใช้ภายหลังการรับรอง
                                                                 ♦ บันทึกเสนอการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ (กรณีที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรรมการ)                                                                             ♦ บันทึกขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)
                                                                 ♦ แบบคำขอรับการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย Protocol Amendment Form (AF 01-013)
                                                                 ♦ บันทึกเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย
                                                                 ♦ แบบรายงานความก้าวหน้าประจำปี (AF 01-014)
                                                                 ♦ แบบรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 01-015)
                                                                 ♦ แบบคำขอยุติโครงการวิจัย (AF 01-018)
                                                                 ♦ แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบันของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม ฉบับภาษาอังกฤษ
                                                                 ♦ แบบฟอร์มอัตตประวัติปัจจุบันสำหรับผู้วิจัยที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่กำลังฝึกอบรม ฉบับภาษาอังฤษ

                               ***ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัย***
+++คำเตือนการใช้แบบฟอร์ม!!!
⇒ 
ใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป ในการ Download แบบฟอร์มต่างๆ 
ควรเข้ามา Download แบบฟอร์ม เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเท่านั้น ไม่ควร save file แบบฟอร์มเปล่าลงในเครื่องเพื่อใช้ในคราวต่อไป เนื่องจากแบบฟอร์มดังกล่าวมีการควบคุมเอกสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกได้ ดังนั้น การ Download file แบบฟอร์มจาก Web page นี้ จะเป็นเอกสารที่ Update ที่สุด
⇒ หัวหน้าโครงการวิจัย โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามประเภทและจำนวนที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการต่อ หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะทำให้การดำเนินการต่อไปล่าช้าได้
⇒ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้อนข้อความในฟอร์ม หรือมีปัญหาการใช้งาน โปรดแจ้งที่ โทร.053-936026


งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (หน่วยจริยธรรมการวิจัย) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  โทรศัพท์ 0-5393-6026, โทรสาร 0-5393-6042
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ : นางสาวสุภาณี พิศวง (เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ) E-mail: supanee.p@cmu.ac.th


หน่วยจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Human Research Ethics Unit
Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University

 

[update: 2022-06-22 09:22:28][View : 29845]