No Image

ระเบียบด้านงานบริหารงานวิจัย

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมทบโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พ.ศ. 2552
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2549
  4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
  5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2546
  6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
  7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
[update: 2022-04-25 16:09:35][View : 43]