No Image

คณะกรรมการชมรมนักประดิษฐ์เทคนิคการแพทย์ หรือ “AMS DIY Club” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสฤกษ์ เนียมอินทร์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พะยอม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี  เจียมพานิชยกุล  หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ  หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา  หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร. สมรรถชัย จำนงค์กิจ  หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด กรรมการ
8. นางสาว พรชนก  มะธุ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก กรรมการ
9. นาง ชมภูนุท กนกแสนไพศาล  เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
10. นาย นพพร พวงสมบัติ  หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล  อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค กรรมการ
12. นาง วาสนา พิโลนพงศธร  หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 


 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมนักประดิษฐ์เทคนิคการแพทย์ หรือ “AMS DIY Club”

[update: 2022-04-18 12:20:49][View : 157]