No Image

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ด้วย สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ส่งสำเนา ประกาศ มช. เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นเงื่อนไขการสนับสนุน ดังนี้

1. งบประมาณสนับสนุน มหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับ 1-10 ของโลก สนับสนุน 300,000 บาท กรณีบุคลากร มช.เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) และ 200,000 บาท ในกรณีที่บุคลากร มช.เป็นผู้ประพันธ์ร่วม (Co-Author)

2. ผลงานตีพิมพ์ต้องปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science (Core Collection) ที่ถูกจัดอันดับใน Q1 หรือ Q2

3. ผลงาน 1 ผลงาน สามารถขอรับทุนได้เพียง 1 ครั้ง

4. มช.สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าดำเนินการ

5. ต้องไม่เป็นผลงานที่ปรากฎอยู่ในวิทยานิพนธ์หรือ ผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของผู้ขอรับทุน

6. ต้องไม่เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของ มช.ผ่าน สำนักงานบริหารงานวิจัย

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

[update: 2020-10-14 14:22:04][View : 287]