No Image

คณะกรรมการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการเรียนการสอนในชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

1. ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร. สมรรถชัย จำนงค์กิจ หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด  กรรมการ
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด กรรมการ
8.  รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควืชาเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค กรรมการ
10.  นางสาว  พรชนก มะธุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก กรรมการ
11. นาง ชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
12. นาง วาสนา พิโลนพงศธร หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เลขานุการ
13.  นาง สุธิดา วงษ์พันธ์   ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 


 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการเรียนการสอนในชุมชน

[update: 2022-04-19 15:19:31][View : 373]