หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญา  การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เทคโนโลยีทางส...

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรภาษาไทย)

ปรัชญา  กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อมนุษย์ โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการประเมินและการวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพ...