อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตรของอาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัดมีดังนี้