Arrow
Arrow
Slider

สารจากหัวหน้าภาค

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดและเสริมสร้างประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการรักษาตามแนวทางมาตรฐานการรักษาทางกายภาพบำบัด ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานวิจัย และพัฒนาความเป็นผู้นำ อันนับว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นนักกายภาพบำบัดและเป็นพื้นฐานสู่การเรียนในระดับสูงต่อไป

ย้อนรอยกายภาพบำบัด

ผศ.ปฐมรัตน์ ศักดิ์ศรี
ผู้ก่อตั้งภาควิชา 

ภาควิชากายภาพบำบัด มีจุดเริ่มต้นเป็นสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2527 สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดเป็นสาขาวิชาลำดับที่ 4 ของคณะฯ ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วคือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชากิจกรรมบำบัด ตามลำดับ นอกจากนี้ยังจัดเป็นสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ต่อจาก โรงเรียนกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ปัจจุบันคือคณะกายภาพบำบัด) และภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชากายภาพบำบัดในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการช่วงเริ่มต้นในลักษณะเป็นสาขาวิชากายภาพบำบัดซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)  โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัดในขณะนั้นเป็นผู้เสนอขอจัดตั้งสาขาวิชากายภาพบำบัดขึ้นในคณะเทคนิคการแพทย์ และมีการตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรกายภาพบำบัด ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดชัย ชีวเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมรัตน์ ศักดิ์ศรี อาจารย์อรพรรณ วิญญูวรรธน์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ ซึ่งเป็นอาจารย์และนักกายภาพบำบัดจากส่วนกลางและภูมิภาคอีก 7 ท่าน มาร่วมกันจัดทำหลักสูตรกายภาพบำบัด ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2527  พร้อมกับรับนักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นแรกเข้าศึกษาจำนวน 10 คน ซึ่งต่อมาได้ขยายจำนวนรับเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 60 คน