Wrapkit

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ชื่อ - สกุล : ขนิษฐา พันธุรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
วท.ด. (ชีวเคมี)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
053-935085, 084-8047175
ชื่อ - สกุล : กันยามาส ชูชีพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
วท.ด. (ชีวเคมี)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อ - สกุล : ปิยะวรรณ บุญโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- วท.ด. (ชีวเคมี)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อ - สกุล : ฟ้าใส คันธวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- Ph.D. (Nanobiotechnology & Cell Engineering)
- วท.ม. (ชีวเคมี)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อ - สกุล : รัชดา เครสซี่
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- Ph.D. (Molecular Oncology)
- วท.ม. (ชีวเคมี)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อ - สกุล : วารุณี คำสายใย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- Ph.D. (Medical Sciences)
- วท.ม. (ชีวเคมี)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อ - สกุล : ศุภวัชร สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- วท.ด. (เภสัชศาสตร์)
- วท.ม. (พิษวิทยา)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อ - สกุล : แพรภคภร กุลนาจา
ตำแหน่ง : อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- วท.ด. (เภสัชวิทยา)
- วท.ม. (เภสัชวิทยา)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
053-935085, 0896345059
ชื่อ - สกุล : ฐิตาภา นันทวงค์
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อ - สกุล : สุวัฒศิล กิตติคุณธรรม
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อ - สกุล : กรกฎ จุมเกตุ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ภาษาญี่ปุ่น)
wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072