Wrapkit

ขั้นตอนการจองใช้งานเครื่อง EZ Studio

  1. เช็คตารางการใช้งานของเครื่อง EZ Studio ตามลิงค์นี้ [ Download ]
  2. หลังจากที่เช็คตารางการใช้งานเครื่อง EZ Studio เรียบร้อยแล้วและต้องการที่จะจองใช้งาน สามารถทำการจองเพื่อขอใช้งานเครื่อง EZ Studio ผ่านทาง QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ขอให้ทำการจองล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
  3. เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการใช้งานเครื่อง EZ Studio ผ่านทางระบบ E-office
  4. เมื่อได้รับการยืนยัน สามารถมาใช้งานเครื่อง EZ Studio ได้ตามวันและเวลาที่ได้ทำการจองไว้ โดยติดต่อ นายกรกฎ จุมเกต เพื่อแนะนำการใช้เครื่องมือ
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-935085
wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072