คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com


สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด                                                                   

CMUL OPAC | ยืมต่อด้วยตัวเอง / ดูรายละเอียดการยืม-คืน / แนะนำการยืมต่อด้วยตัวเอง /ตรวจสอบประวัติการยืม-คืน /Reserve Room Service Reserve Room Service
  

  
Worldcat

cmu library

ค้นหาหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


new
 iconTurnitin โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ขอเชิญใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน(Plagiarism)ทางวิชาการ ซึ่งผลการตรวจสอบจะชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำและระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ(Similarity index)เพื่อให้ผลงานทางวิชการมีคุณภาพดีและเป็นที่น่าเชื่อถือ ไม่มีการนำผลงานผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้อ้างอิง หรือมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา
 iconคู่มือการใช้โปรแกรม Turnitin
 iconบริการ CMU e-Textbooks
ฐานข้อมูลตำราและเอกสารประกอบการสอนของคณาจารย์ มช. บริการบน Smart device เพียงติดตั้ง Mobile application ระบบปฏิบัติการ Android ค้นชื่อ
CMU e-textbooks และใช้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ มช.
 iconบริการคลินิกภาคนิพนธ์
เป็นบริการช่วยการค้นคว้าเพื่อการทำภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ โดยบรรณารักษ์จะให้คำปรึกษา แนะนำในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนแนะนำการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
logo  

newb
book book book book book
cmuIR1 AMS renew online

Valid HTML 4.01 Transitional

Article request service | Beall's List | Document Delivery:DD | SMS | VPN นอกมหาวิทยาลัย | การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ Vancouver | การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการAPA6th |
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัย | ตรวจสอบข้อมูลวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ | ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 2563 | บริการแจ้งเตือนกำหนดส่งผ่านทางอีเมล | รายการหนังสือ Store ที่ไม่มีการยืม | สมัครอบรมประจำเดือน AMS Library Class | สั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 2564 |
เสนอแนะและตอบข้อเสนอแนะ | เอกสาร MS Word | เอกสารแนะนำการใช้ห้องสมุด | เอกสารประกอบการอบรม |
cmuIR1
Today :   4
217,301
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่ 04/04/50

เวลาเปิดบริการ
เปิดภาคการศึกษา
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 18.30 น.
เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ปิดภาคการศึกษา
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
วันหยุดราชการปิดบริการ
© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5393-5071 โทรสาร 0-5393-6042 e-mail : amslibref@gmail.com, tippawan@lib.cmu.ac.th