คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com


เอกสารประกอบการอบรม
Download e-Books EDS
How to Renew Online
OpenAthens: การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากภายนอกมหาวิทยาลัย
Review and Search for Literature for Master
การสืบค้นฐานข้อมูล PubMed and ScienceDirect
การสืบค้นสารสนเทศ Single Search: WorldCat & EDS
การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย
การเขียนอ้างอิงวิชาการรูปแบบ APA 6 edition
การเขียนอ้างอิงวิชาการรูปแบบ APA 6 edition (PPT)
การเขียนอ้างอิงวิชาการรูปแบบ Vancouver style
การแนะนำบริการและการสืบค้น สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Web
คู่มือการใช้โปรแกรม Turnitin
คู่มือการใช้โปรแกรม Turnitin (Student)
ตัวอย่างเอกสารประกอบการศึกษา กระบวนวิชาภาคนิพนธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (.DOC)
ตัวอย่างเอกสารประกอบการศึกษา กระบวนวิชาภาคนิพนธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (.PDF)
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
วิธีส่งไฟล์ภาคนิพนธ์
เอกสารขั้นตอนและเทคนิคการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ (1)
เอกสารขั้นตอนและเทคนิคการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ (2)
© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : amslibref@gmail.com, amslibrary@lib.cmu.ac.th