คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com

box1
Selected Electronic Journals : A to Z List

Keyword Title

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 
     A : 14 title found
No. Title Impact Factor 2012 Database
1. Abdominal Imaging 1.905 SpringerLink
2. American Journal of Occupational Therapy ProQuest Health & Medical Complete
3. American Journal of Psychiatric Rehabilitation Taylor & Francis
4. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 1.623 SpringerLink
5. Annals of Diagnostic Pathology 0.975 ScienceDirect
6. Annals of Hematology 2.866 SpringerLink
7. Annals of Nuclear Medicine 1.410 ProQuest Health & Medical Complete
8. Annals of the ICRP ScienceDirect
9. Applied Biochemistry and Microbiology 0.689 SpringerLink
10. Applied Microbiology and Biotechnology 3.689 SpringerLink
11. Applied Radiology ProQuest Health & Medical Complete
12. Archives of Pathology and Laboratory Medicine 2.781 ProQuest Health & Medical Complete
13. Asian journal of Sports Medicine ProQuest Health & Medical Complete
14. Australian Occupational Therapy Journal 0.723 Wiley Online Library
© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : chiraporn.ch@cmu.ac.th