คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com

วารสารออนไลน์ (บอกรับโดยห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์)
      ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าใช้ผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-Net) จำนวน 3 รายการ ดังนี้
♦ American Journal of Occupational Therapy
♦ Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy
♦ Radiologic Technology

© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : amslibref@gmail.com, amslibrary@lib.cmu.ac.th