คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com

วารสาร

  วารสารภาษาต่างประเทศฉบับออนไลน์ (Online Journals) บอกรับโดยห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
  วารสารฉบับพิมพ์ (Print Journals)
วารสารฉบับพิมพ์จัดเรียงบนชั้นวารสารตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร แยกเป็นวารสารฉบับใหม่ วารสารฉบับล่วงเวลา และวารสารเย็บเล่ม ผู้ใช้สามารถยืมวารสารฉบับล่วงเวลา และวารสารเย็บเล่ม ออกจากห้องสมุดได้ สำหรับวารสารใหม่ให้ยืมถ่ายเอกสารเท่านั้น
         • CMUL Online Public Access Catalog
            สืบค้นรายชื่อวารสารที่มีบริการในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         • Journal Link
            สืบค้นรายชื่อวารสารจากฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย
         • Thai Index Medicus
            สืบค้นบทความวารสารจากวารสารภาษาไทยทางการแพทย์
         • A-to-Z
            สืบค้นรายชื่อวารสารที่ให้บทความฉบับเต็ม
  สารบัญวารสารใหม่

© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : amslibref@gmail.com, amslibrary@lib.cmu.ac.th