คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com


ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110
ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ
อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์
(66-53) 93-5071

หมายเลขโทรสาร
(66-53) 93-6042

เวลาบริการ
เปิดภาคการศึกษา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 18.30 น. / เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ปิดภาคการศึกษา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
วันหยุดราชการปิดบริการ

ประวัติ
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เปิดทำการเมื่อ พ.ศ.2519 พร้อมกับการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ณ อาคาร 2 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ ต่อมา พ.ศ.2527 ได้ย้ายมาอยู่ ณ ห้อง 301-303 ชั้นที่ 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มีพื้นที่ให้บริการ 463.70 ตารางเมตร จำนวน ที่นั่งอ่าน 84 ที่นั่ง และ พ.ศ.2548 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการ เป็น 540 ตารางเมตร เพิ่มจำนวนที่นั่งอ่าน เป็น 150 ที่นั่ง

วัตถุประสงค์
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้
1. จัดหาและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์
2. ให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนสนับสนุนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์สารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการของคณะเทคนิคการแพทย์

ขอบเขตวิชาของทรัพยากร
เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร
บรรณารักษ์: นางทิพวรรณ สุขรวย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์: นางสาวจิตราภรณ์ ชัยมณี
นักเอกสารสนเทศ: นายณัฐพงษ์ มังกร
© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : amslibref@gmail.com, amslibrary@lib.cmu.ac.th