คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com


แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

  แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
    สำหรับขอใช้บริการขอสำเนาบทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ จากห้องสมุดอื่น ๆ
  แบบฟอร์มขอใช้บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery – D.D.)
    สำหรับขอใช้บริการนำส่งหนังสือและโสตทัศนวัสดุตามความต้องการของ อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์
  แบบฟอร์มเสนอซื้อทรัพยากรใหม่
    สำหรับแนะนำหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
  แบบฟอร์มสมัครอบรมกิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศ
    สำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่รวมกลุ่มกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ติดต่อนัดวัน เวลา เพื่อสมัครเข้าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
  การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN / ข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ CIP
    สำหรับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ที่ต้องการพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการออกเผยแพร่ตามมาตรฐานสากล ห้องสมุดจะติดต่อขอหมายเลข ISBN และ CIP
  การยืมต่อด้วยตนเอง (Renew Online)
    การยืมต่อด้วยตนเอง (Renew Online)
© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : amslibref@gmail.com, amslibrary@lib.cmu.ac.th