คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com


บริการ

  บริการยืม-คืน
  บริการจองหนังสือ
        เมื่อหนังสือที่ต้องการมีผู้ใช้อื่นยืม สามารถขอจองหนังสือนั้นได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการจองให้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสาย ก, ข สามารถส่งคำขอจองได้ด้วยตนเอง โดยจองผ่านระบบสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (CMUL OPAC)
  บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า
        เป็นบริการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดในการค้นหาข้อมูลจากทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทที่มีในห้องสมุด และจากแหล่งข้อมูลภายนอก แนะนำการใช้ห้องสมุด การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
  บริการยืมระหว่างห้องสมุด
        ห้องสมุดจะดำเนินการขอยืมหรือถ่ายสำเนาเอกสารที่ไม่มีในห้องสมุดให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ประสงค์จะใช้บริการให้กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน หรือส่งคำขอทาง e-mail ที่ jiraporn@lib.cmu.ac.th หรือ e-Office โดยแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี เลขหน้า ห้องสมุดจะแจ้งให้ผู้ใช้มารับเอกสารทาง e-mail, e-Office หรือแจ้งไว้ที่ป้ายประกาศ ของห้องสมุด
  บริการนำส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Document Delivery - D.D.)
        เป็นบริการนำส่งหนังสือที่ผู้ใช้ต้องการยืมจากห้องสมุดอื่นๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปค้นหาและขอยืมตัวเล่ม ณ ห้องสมุดที่มีหนังสือนั้น ๆ เพียงแต่กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ D.D. ที่เว็บไซต์ http://library .cmu.ac.th/dd และรอรับหนังสือประมาณ 1-2 วันโดยห้องสมุดจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail, e-Office บริการนี้เป็นบริการที่ให้เฉพาะ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
  บริการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูล
        ให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นรายชื่อหนังสือที่ให้บริการในห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ หรือสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://search.lib.cmu.ac.th
  บริการสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะ
        ห้องสมุดได้จัดทำฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นสิ่งพิมพ์เฉพาะของห้องสมุด ได้แก่ ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ ฐานข้อมูลดัชนวารสารไทย ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว ฐานข้อมูลผลงานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ฐานข้อมูลรายชื่อซีดีรอม โดยสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด
  บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
        บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
  บริการอินเทอร์เน็ต
        ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้ได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย จากบริการต่าง ๆ เช่น e-mail, World-Wide Web
  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
        ให้บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ ฉบับใหม่ ฉบับล่วงเวลา และวารสารเย็บเล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนช่วยแนะนำการใช้และการค้นหาวารสารและหนังสือพิมพ์ที่ต้องการ
  บริการโสตทัศนศึกษา
        ให้บริการโสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เทปคาสเซท วีดิทัศน์ สไลด์ ซีดีรอมมัลติมีเดีย ทางด้านวิชาการ และสารคดี ทั้งการใช้ภายในห้องสมุดและการยืมออก นอกจากนี้ยังให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องสมุด เช่น เครื่องเล่นวิดีโอเทป เครื่องเล่นเทปและวีซีดี เครื่องฉายสไดล์ หูฟัง ฯลฯ
  บริการพิมพ์ผลข้อมูล
        ให้บริการพิมพ์ผลข้อมูลที่สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ อินเทอร์เน็ต หรือแฟ้มข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถสั่งพิมพ์ผลข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในห้องสมุดมายังเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของห้องสมุด โดยรับเอกสาร และชำระค่าบริการแผ่นละ 2 บาท ที่เคาน์เตอร์ยืม- คืน
  บริการเครื่องสแกนเนอร์
        ห้องสมุดได้จัดบริการเครื่องสแกนเนอร์ให้ผู้ใช้ได้ใช้ด้วยตนเองในการสแกนภาพและเอกสารเพื่อการศึกษา
  บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุด
        ห้องสมุดจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับทราบข่าวสาร กิจกรรม และบริการของห้องสมุด ตลอดจนให้รายการเชื่อมโยง (link) ไปยังฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ห้องสมุดให้บริการ และแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตรวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นสาระน่ารู้ทางวิชาการ ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th/lib/index.php
  บริการแสดงหนังสือใหม่
        ห้องสมุดจัดแสดงหนังสือใหม่ไว้ที่ชั้นแสดงหนังสือใหม่ บริเวณใกล้ทางเข้า- ออกห้องสมุด หนังสือใหม่จะนำแสดงไว้ประมาณ 3-5 วัน หลังจากนั้นสามารถยืมออกได้
  บริการข่าวสารทันสมัย
        ห้องสมุดบริการแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ สารบัญวารสารใหม่ และโสตทัศนวัสดุใหม่ให้ผู้ใช้ทราบเป็นประจำทางเว็บไซต์ของห้องสมุด
  บริการ Living Corner
        บริการมุมสบายภายในห้องสมุดด้วยที่นั่งอ่านในอิริยาบถที่ผ่อนคลาย พร้อมบริการตนเองด้วยกาแฟเพียงแก้วละ5 บาท และน้ำดื่มฟรี
© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : amslibref@gmail.com, amslibrary@lib.cmu.ac.th