คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com


หนังสือ

      หนังสือที่ห้องสมุดให้บริการ ได้แก่ หนังสือตำราหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล นวนิยายห้องสมุดจัดเรียงหนังสือบนชั้นแยกเป็นหนังสือภาษา ไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ โดยหนังสือทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดหมวดหมู่ตามระบบของห้องสมุดแพทย์แห่งชาติ สำหรับหนังสือสาขาวิชาอื่น ๆ จัดตาม ระบบทศนิยมดิวอี้ หรือ DDC (Dewey Decimal Classification) ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือของห้องสมุดได้ โดยการสืบค้นจากระบบคอมพิวเตอร์ CMUL OPAC (Chiang Mai University Library Online Public Access Catalog)
  CMU Online Public Access Catalog
   สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ThaiLIS Union Catalog
   สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำนวน 24 แห่ง
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  เสนอซื้อทรัพยากรใหม่
  รายชื่อหนังสือใหม่
© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : amslibref@gmail.com, amslibrary@lib.cmu.ac.th