Reskills Upskills, New skills PhD Supervision & Mentorship,2022Rules and AnnouncementsRules


 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
  Chiang Mai University Regulation on Graduate Education 2561 B.E. (Issue 2)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
  Chiang Mai University Regulation on Graduate Education 2559 B.E.
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาฯ พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553
 • ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 กับข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559

 • Announcements


 • แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา วิจัย และการใช้บริการมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา
 • ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ พ.ศ.2564
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ ที่ 53/2564 เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ DynEd (ที่สถาบันภาษา) และการรับรองผลการสอบ CMU e-Grad และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบ DynEd ออนไลน์โดยส่วนงาน(เฉพาะกิจ)
 • เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 22/2564 (THA) | (ENG)
  Foreign Language Conditions for Graduate Students No.22/2564
 • เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 20/2564 (THA) | (ENG)
  Foreign Language Conditions for Graduate Students No.20/2564
 • Foreign Language Conditions for Graduate Students
 • เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส 63 เป็นต้นไป)
 • เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2559-2562
 • แนวปฏิบัติการเบิกค่าเดินทางและค่าเช้าที่พักของประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก
 • แนวปฏิบัติการรับและการเปลี่ยนประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
 • เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  Conditions and Procedures for Graduate Student Status Restoration
 • แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพเมื่อไม่มาลงทะเบียนเรียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
 • แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  Resignation Operation Guidelines for Graduate Students
 • แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา
 • แนวปฏิบัติขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาระดับบัณทิตศึกษา

 • Regulations  Dissertation/Thesis


  >> E-Thesis

  Regulation


  Rules

 • เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ ฉบับที่ 15/2565
 • หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม พ.ศ. 2560
 • Thesis Flowchart
 • ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 3) Steps and Guidelines in Doing Thesis (Issue no.3) (THA) | (ENG)
 • ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) Steps and Guidelines in Doing Thesis (Issue no.2) (THA) | (ENG)
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 • เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 3) Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication (Issue no.3) (THA) | (ENG)
 • เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication (Issue no.2) (THA) | (ENG)
 • เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication (THA) | (ENG)
 • ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป) Graduate Student Thesis Procedures (student code 60 Onward) (THA) | (ENG)
 • การบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUIR)
 • มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
 • ตารางเปรียบเทียบประกาศเรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาฉบับใหม่ และฉบับเดิม
 • การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (นักศึกษารหัส 56 เป็นต้นไป) (THA) | (ENG)
 • การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา (นักศึกษารหัส 51 เป็นต้นไป)
 • การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (นักศึกษารหัส 56 เป็นต้นไป) (THA) | (ENG)