Current Students


ลำดับ ชื่อ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา หมายเหตุ

 

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
1 Biomedical Sciences 51
2 Medical Technology 24
3 Occupational Therapy 20
4 Movement and Exercies Sciences 5
5 Physical Therapy 6
6 Medical Radiation Sciences 2
7 Communication Disorders 15

 ลำดับ ชั้นปี จำนวน
1 ปี 1 23
2 ปี 2 30
3 ปี 3 33
4 ปี 4 24
5 ปี 5 8
6 ปี 6 5
7 ปี 7 0
8 ปี 8 0
9 ปี 9 0