สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ทำการ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ชั้น
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-949309
เวลาทำการ    วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

เกี่ยวกับสหกรณ
 
การให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์
และอัตราดอกเบี้ย
 
สวัสดิการที่สมาชิกได้รับจาก
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

(ช.ส.ค.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทสมาชิกของสหกรณ์

 
แบบฟอร์มและหลักฐานต่างๆ
 
ประกาศของสหกรณ์
   
   
ภาพกิจกรรม