ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096   คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
   
นางสาวพรชนก มะธุ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ จอมแก้ว
ที่ปรึกษาคลินิกเทคนิคการแพทย์
 
ผศ.ดร.สรินยา  ศรีเพชราวุธ
ที่ปรึกษาคลินิกกิจกรรมบำบัด
     
     
     
     
รศ.ดร.ธัญลักษณ์  ศรีบุญเรือง
ที่ปรึกษาคลินิกกายภาพบำบัดฯ
อ.ดร.สมพงษ์  ศรีบุรี
ที่ปรึกษา
คลินิกรังสีเทคนิค
     
    คลินิกเทคนิคการแพทย์ : Medical Technology Clinic 
     
ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ จอมแก้ว
ที่ปรึกษาคลินิกเทคนิคการแพทย์
 
   
     
 
อุไรภรณ์  ปัญญาฉัตรพร
หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์
ธนาภรณ์  อิศราภรณ์
นักเทคนิคการแพทย์
ปิยะพร  กันทาเดช
นักเทคนิคการแพทย์
     
     
พิเชษฐ์สุทธิ์ สุยะ
นักเทคนิคการแพทย์
ธัญดา  เจนพนัสสัก
นักเทคนิคการแพทย์
กาญจนา  ใช้เจริญ
นักเทคนิคการแพทย์
     
   
ฤทธิกร บุญเกิด
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(พนักงานธุรการ)
กิตติพงษ์  ปาคำ
พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ิภา  ผัสขัน
พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
     
     
   คลินิกกิจกรรมบำบัด : Occupational Therapy Clinic 
 
ผศ.ดร.สรินยา  ศรีเพชราวุธ
ที่ปรึกษาคลินิกกิจกรรมบำบัด
   
     
พิลาศิณี  สุวรรณ
หัวหน้าคลินิกกิจกรรมบำบัด
พรรณิภา  สภาวจิตร
นักกิจกรรมบำบัด
ทิศ  เมืองชุม
นักกิจกรรมบำบัด
     
 
กิจพิชา  สร้อยคำ
นักกิจกรรมบำบัด
มานะ  ภักดีวงศ์
นักกิจกรรมบำบัด
อรพัน ราชธานี
พนักงานบริการทั่วไป
     
     
     
    คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด : Physical - Hydro Therapy Clinic 
 
รศ.ดร.ธัญลักษณ์  ศรีบุญเรือง
ที่ปรึกษาคลินิกกายภาพบำบัดฯ
   
     
มทิตา  แก้วสุทธิ
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัดฯ
ฐิติสุดา  สุขุมาภัย
นักกายภาพบำบัด
ณัฏฐริกา  ศรีธรรม
นักกายภาพบำบัด
     
 
ไกรทอง ชมภูพื้น
นักกายภาพบำบัด
 
ธีรภัทร์  ทัศนศรีวรการ
นักกายภาพบำบัด
 
ทศพล  ชำนาญกิจ
นักกายภาพบำบัด
 
     
     
อัลิปรียา  สมวะเวียง
นักกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงานประจำศูนย์สุขภาพ
เวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค
ฐิติมา  บุญตัน
นักกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงานประจำศูนย์สุขภาพ
เวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค
  
 
     
   
วีรยุทธ  ทองพิมพ์
ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 
ภัคธาดา  ขวนะดิษฐ์
ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 
ธมนวรรณ  พุทธสาร
ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงานประจำศูนย์สุขภาพ
เวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค
     
     
     
    คลินิกรังสีเทคนิค : Radiological Technology Clinic 
     
อ.ดร.สมพงษ์  ศรีบุรี
ที่ปรึกษา
คลินิกรังสีเทคนิค
   
     
 
ณัฐวัฒน์  งุ่ยส่องแสวง
หัวหน้าคลินิกรังสีเทคนิค
วิชชุดา  แก้วน้อย
นักรังสีการแพทย์
 
     
     
     
    สำนักงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก : Office of AMS. - CSC.  
ชยพล  รินเชื้อ
นักการเงินและบัญชี 

เลขานุการสำนักงานศูนย์บริการฯ
ศิริพร  แซ่โล้ว
นักการเงินและบัญชี
 
จุไรลักษณ์  ใบบัว
พนักงานปฏิบัติงาน
 
(นักวิชาการพัสดุ)
     
   
ปุณณ์ภินันท์ ขันคำ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 
(พนักงานการเงินและบัญชี)
ณัฐติพงษ์  สมมา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
(พนักงานพัสดุ)
ดุชมณีกร  หมื่นประจำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
     
     
สุรินทร์  สุกันธะมาลา
พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 
ว่าที่ร้อยตรี พงศ์ศักดิ์  วงศ์แก้ว
พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 
กัณฑกา  คำวิเศษ
พนักงานบริการทั่วไป 
     
     
     
    หน่วยการตลาดและประชาสัมพันธ์ : Marketing & Public Relation Division  
ปริญญา  รัตนน้อย
หัวหน้าหน่วยการตลาด
และประชาสัมพันธ์
ภรศศิร์ กันธาหล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
อรวรรณ  นาไทย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
(พนักงานธุรการ)
     
   
น้ำฝน  ไชยทัศ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
กาญจนาวรรณ์  มีศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
จันทร์จิรา  ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
     
     
รัตภรณ์ เครือวัลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
ปฏิบัติงานประจำศูนย์สุขภาพ
เวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค