ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลินิกกิจกรรมบำบัด    เป็นคลินิกที่ให้บริการในการ ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และให้การฟื้นฟูสมรรถภาพในแนวทางกิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการทำกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง ผ่านการจัดกิจกรรมการดำเนินชีวิต  ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำโดยนักกิจกรรมบำบัด และคณาจารย์  ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลินิกกิจกรรมบำบัด  เปิดให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลายประเภท อาทิเช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยงานบริการต่าง ๆ จะให้บริการในรูปแบบ 1:1  และแบบรวมกันเป็นกลุ่มกิจกรรม

กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบริการทางกิจกรรมบำบัด

          สำหรับเด็กและวัยรุ่น   ที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับพัฒนาการและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ การเรียนรู้ การจัดการกับเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อันเนื่องมาจากโรคหรือความเจ็บป่วยตามกลุ่มโรคต่าง กลุ่มผู้รับบริการที่สามาถรับคำปรึกษาและขอรับการประเมินทางกิจกรรมบำบัด ได้แก่ เด็กที่มีปัญหาอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้น, ออทิสติก, เด็กที่มีความบกพร่องในด้านการเรียนรู้ (เด็กแอลดี), เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, เด็กสมองพิการ, ฯลฯ บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น ได้แก่

       ให้บริการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการในเด็กอายุระหว่าง 1 – 6 ปี
       ให้บริการตรวจประเมินทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
       ให้บริการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองในเด็กวัยก่อนเรียน
       จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเอง
       ส่งเสริมการรับรู้และเรียนรู้ในเด็กเรียนช้า หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
       ให้การกระตุ้นการดูด การเคี้ยว และการกลืนอาหาร ในเด็ก
       ให้คำปรึกษากิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
       กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม การปรับตัวกับผู้อื่น

กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้และศักยภาพการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้และศักยภาพการเรียนรู้ 

กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ

กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้อง Snouzelen


กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การให้บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น และแบบประเมินต่างๆ


        สำหรับผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายต่าง ๆ    เนื่องมาจากความเจ็บป่วย เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับมือ มีการการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ จนส่งผลต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ  คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

       ให้การฟื้นฟูสภาพผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
       กิจกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
       กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้มือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับมือ
       สอนและฝึกให้ผู้ป่วย สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองในด้านต่าง ๆ  รวมถึงประยุกต์ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยสำหรับการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต
       กระตุ้นการเคี้ยวและการกลืนอาหารในผู้ที่มีความบกพร่อง


กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การให้บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หุ่นยนต์ช่วยฝึก Armeo Therapy
 

         สำหรับผู้สูงอายุ   ที่มีแนวโน้มบกพร่องในเรื่องของความจำหรือมีภาวะความจำเสื่อม คลินิกกิจกรรมบำบัดให้บริการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการรับรู้ ความคิด ความจำ ในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องอันเนื่องมาจากความเสื่อมตามวัย ทั้งในรูปแบบ  1 : 1  และแบบกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน


กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


        บริการอื่น ๆ    คลินิกกิจกรรมบำบัดยังมีโปรแกรมการให้บริการเพิ่มเติมในลักษณะกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงได้แก่

       โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะของการเข้าสังคมในเด็กออทิสติกที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น หรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะทางสังคม
       โปรแกรมฝึกทักษะการดำรงชีวิตอย่างอิสระ (Independent Living Skill)


กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คลินิกกิจกรรมบำบัด : Occupational Therapy Clinic
คลินิกกิจกรรมบำบัด Occupational Therapy Clinic วัน - เวลาทำการ    วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา 09.00 - 19.00 น. 
       วันเสาร์               เวลา 08.00 - 15.00 น.
  หยุดทำการ    วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  โทรศัพท์ติดต่อ    0-5393-5094