ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลินิกเทคนิคการแพทย์ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจตามแพทย์สั่ง คลินิกกิจกรรมบำบัด เด็ก สมาธิสั้น ออทิสติค คลินิกรังสีเทคนิค เอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ฟื้นฟู ปวด เมื่อย สระว่ายน้ำ ในร่ม น้ำอุ่น MRI

 

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-5096

ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

             
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2534 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้ 

                         1.  เพื่อให้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอก 

                         2.  เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่คณาจารย์ในคณะ ในการบริการแก่ประชาชน ซึ่งทักษะและประสบการณ์นี้สามารถนำไปสอนนักศึกษาได้โดยตรง
 
                         3.  การให้บริการทางเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นพื้นฐานไปสู่การวิจัย,การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพทางการปฏิบัติทดลอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 

                         4.  เพื่อรวบรวมงานบริการและงานจัดการทางเทคนิคการแพทย์คลินิกของคณะในหน่วยงานต่าง  รวมไว้ในศูนย์เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการตลอดจนเกิดความคล่องตัวในด้านการบริหาร 

                         5.  เพื่อให้บริการทางเทคนิคการแพทย์คลินิก ของสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบผลิตบัณฑิต ได้แก่ ทางเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดแก่ประชาชนทั่ว  ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ประชาชนในภาคเหนือ ตลอดจนให้บริการแก่โรงพยาบาล สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่าง  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

                         6.  การให้บริการนี้จะนำไปสู่มาตรฐานของวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่าง  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

                         7.  รายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการ จะทำให้คณะพึ่งตนเองได้มากขึ้นก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทำให้เกิดการปรับปรุงระบบงานในองค์การให้เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น 

               ทั้งนี้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/35254 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535)

               ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 26 ปี ( ตุลาคม 2560)งานบริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

              คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่าง  ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัว ในการบริหาร นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้าน  การตรวจสุขภาพประจำปี และ การตรวจพิเศษ (Special test)  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ได้แก่ 

                         1.  คลินิกเทคนิคการแพทย์ (Medical  Technology  Clinic)
                         2.  คลินิกรังสีเทคนิค (Radiological Technology  Clinic)
                         3.  คลินิกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy  Clinic)
                         4.  คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด  (Physical - Hydro Therapy  Clinic)

วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์การบริการสุขภาพชั้นนำ ที่ได้มาตรฐานระดับสากลและพัฒนาอย่างยั่งยืนพันธกิจ :
 ให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  รังสีวินิจฉัย  กายภาพบำบัด  และกิจกรรมบำบัด ด้วยมาตรฐานระดับสากล
เป็นศูนย์การฝึกอบรมที่ยอมรับในด้านวิชาการ
ให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                  

สโลแกน :
 การบริการดุจญาติมิตร  ด้วยมาตรฐานระดับสากล

 

ค่านิยม :
 การบริการลูกค้าด้วยใจ (Service Mind)
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture)
ความคิดสร้างสรรค์
(Creative and Innovative)
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
การทำงานเป็นทีม (Team Work) 


 จรรยาบรรณในการดำเนินงาน :
 ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้
โดยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน