ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2011028 ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


โพสต์ข่าวเมื่อ
2019-02-01 08:59:08
รูปภาพข่าว