ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัส 2111026 ได้รับคัดเลือกเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 "MT Innovation" จัดโดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินสิริกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561


โพสต์ข่าวเมื่อ
2018-05-24 14:58:01
รูปภาพข่าว