ขอแสดงความยินดีกับคุณอัมไพ แสงวิจิตร (สกุลเดิม พิมานพรหม) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รหัส 3911120

ขอแสดงความยินดีกับคุณอัมไพ แสงวิจิตร (สกุลเดิม พิมานพรหม) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รหัส 3911120 ซึ่งปัจจุบันเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขาบริการโลหิต ประจำปี 2560 ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคุณอัมไพ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน  BEST PRACTICE AWARDS” เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่เป็นต้นแบบในการทำความดีแก่สังคมในด้านต่างๆ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ

 


โพสต์ข่าวเมื่อ
2017-11-14 10:09:28
รูปภาพข่าว