ข่าวสารและกิจกรรม


Showing 21-34 of 34 items.

ที่วันที่ประกาศข่าวเรื่องตัวเลือก
212017-11-03 09:08:51ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
222017-11-03 09:03:51ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
232017-09-22 09:02:40กิจกรรม CMU Business Club (BKK) ครั้งที่ 9
242017-08-04 13:15:15สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
252017-04-21 10:10:16ขอเชิญศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ทุกรุ่น ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ และพิธีดำหัว อดีตคณบดี คณาจารย์ และผู้อาวุโส คณะเทคนิคการแพทย์
262017-03-31 08:47:52รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานอุปกรณ์สำหรับการกระตุ้นการมอง การใช้มือ และการรับรู้ทางสายตา
272017-03-31 08:46:38ผศ.ดร.ฟ้าใส คันธวงค์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานน้ำมันสมุนไพรรวมสำหรับใช้ในช่องปาก
282017-03-06 10:04:02รศ.ดร.ลีรา กิตติกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
292017-03-01 15:52:30บทสัมภาษณ์คุณจำลอง วัฒนากุล (นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในวารสารทองกวาว มช. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
302017-02-15 10:57:08สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสามัญใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
312017-01-25 10:16:49คุณสมชัย เจิดเสริมอนันต์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
322016-09-23 09:20:22สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2559
332016-09-23 09:14:33สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งที่ 3/2559เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
342016-05-04 10:57:38สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งที่ 1/2559เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคนิคการแพทย์